SÖNMEZ TEKSTİL VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

1. Genel Açıklamalar
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan
kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinin
işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
Başvuru formu, St Sönmez Tekstil İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. (“Sönmez Tekstil”) ile
olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, St Sönmez Tekstil İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti.
tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve
kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin
sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için
St Sönmez Tekstil İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru
Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz
olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca
Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret
alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya
cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti
kadar ücret talep edilebilir.
2. KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı
Başvuru Sahibi St Sönmez Tekstil İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti.’ye başvurarak aşağıda yer
alan konularda talepte bulunabilir:
1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok
edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

2

8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
3. Başvuru Yöntemi
KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak
başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”)
tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
 Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
 Noter vasıtasıyla,
 Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
 Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinden göndereceği e-posta ile tarafımıza iletilebilecektir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru
kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
Başvuru Yöntemi Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi

Başvurunun Yapılacağı
Adres

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin
bizzat gelerek kimliğini tevsik edici
belge ile başvurması)

Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Cebeci Mahallesi Eski
Edirne Asfaltı Cd. No:806-
808C
Sultangazi / İstanbul

Noter vasıtasıyla tebligat

Tebligat zarfına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Cebeci Mahallesi Eski
Edirne Asfaltı Cd. No:806-
808C
Sultangazi / İstanbul

“Güvenli elektronik imza” ile
imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) Yoluyla

E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

stsonmez@hs01.kep.tr

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru
(İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna
daha önce bildirilen ve veri
sorumlusunun sisteminde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresini
kullanmak suretiyle)

E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

info@sonmezteks.com

St Sönmez Tekstil İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. Başvuru Sahibi tarafından e-posta yolu ile
yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep
edebilecek, gerekli önlemleri alabilecektir.

3

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince,
talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı
veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
4. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad
Soyad
T.C Kimlik No / Pasaport No (yabancı ise)
Telefon
E-Posta

İkamet veya İşyeri Adresi

B. Lütfen St Sönmez Tekstil İnş. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. ile olan ilişkinizi belirtiniz.
(Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı,
hissedar gibi)

�� Ziyaretçi
�� Müşteri
�� İş ortağı

�� Çalışan
�� Çalışan adayı
�� Eski Çalışan
�� Diğer
…………………………………………………………………..
..……………………………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz;
Birim:………………….……………………………………………………………………….
Konu:……………………………………..…………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………

4

5. Talep Konusu
Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi aşağıda detaylı olarak belirtiniz.

Başvuru Sahibi
Ad/Soyad:
İmza (yazılı başvuru ise):